Statut Rzeszowskiego Stowarzyszenia Bilardowego

Rozdział I.
Nazwa , teren działania , charakter prawny.

Par.1 Stowarzyszenie nosi nazwę Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy "TRÓJKĄT",/ RSB KB-D "TRÓJKĄT"/
Par.2 Terenem działania Klubu jest woj. podkarpackie / miasto Rzeszów/ z siedzibą miasto Rzeszów ul. Fredry 7.
Par.3 Klub jako stowarzyszenie kultury fizycznej jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych , zawiązanym dla realizowania i propagowania wszystkich odmian bilardu , upowszechniania idei sportów niszowych a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
Par.4 Stowarzyszenie jest zorganizowane na czas nieograniczony . Posiada osobowość prawną . Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. 1989r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami / oraz niniejszego statutu.
Par.5 Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Par.6 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach .
Par.7 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przed wszystkim o pracę społeczną członków .

Rozdział II.
Cele i środki działania.

Par. 8 Celem działania Klubu, na rzecz sportu, jest rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem , wszelkiego rodzaju sportu bilardowego, oraz innych niszowych rodzajów sportów, wśród dzieci , młodzieży , dorosłych i seniorów w temacie upowszechniania , wychowania, mając na uwadze cele zdrowotne tych grup.
Par. 9 Klub realizuje swoje działania przez – prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych , organizowanie zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych , uczestniczy i organizuje rozgrywki w ramach zawodów sportowych , sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej dla członków Klubu, przygotowywanie kadry zawodniczej i sędziowskiej , zapewnienie odpowiednich obiektów , urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności statutowej w zakresie współzawodnictwa i współdziałania z samorządowymi i państwowymi władzami sportowymi .
Par. 10 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , na zasadach określonych w innych przepisach , jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczany na działalność statutową lub do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III.
Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki.
Par. 11 Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Par. 12 Stowarzyszenie posiada członków :
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
Par. 13 Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która posiada obywatelstwo polskie a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów stowarzyszenia , która :
a. złoży deklaracje członkowską ,
b. przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia .
Par. 14 Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Par. 15 Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną do realizacji celów Stowarzyszenia.
Par. 16 Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
Par. 17 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia .
Par. 18 Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek min. 3 członków Stowarzyszenia .
Par. 19 Członkowie zwyczajni mają prawo :
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia ,
b. korzystania z dorobku , majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach , wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d. zgłaszanie wniosków do planu działania i form ich realizacji .
Par. 20 Członkowie zwyczajni maja obowiązek :
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ,
c. regularnego opłacania składek.
Par.21 Członkowie wspomagający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego , mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia , poza tym posiadają takie same prawa jak członek zwyczajny.
Par. 22 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Par. 23 Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
Par. 24 Utrata członkostwa następuje na skutek :
a. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu
b. Wykluczenie przez Zarząd z powodu :
• łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• notorycznego niebrania udziału w pracach stowarzyszenia ,
• nie płacenia składek członkowskich a okres 6-ciu miesięcy,
• na pisemny wniosek min. 3 członków Stowarzyszenia z w/w powodów,
• utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
• śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej prze osoby prawne.

Par. 25 Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa , zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków . Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.

Par.26 Władzami Stowarzyszenia są :
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
Par. 27 Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym /jawnym - decyduje Walne Zebranie członków , bezwzględną większością głosów.
Par. 28 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Par.29 Walne zgromadzenie członków:
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia . W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście .
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Par. 30 Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia . Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania .
Par. 31 Walne Zgromadzenie Członków, nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie . Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy , na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Par. 32 Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów . Głosowanie jest tajne /jawne , na wniosek zebrania .
Par. 33 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia ,
b. Uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian ,
c. Wybór Prezesa Stowarzyszenia , Zarządu , Komisji Rewizyjnej ,
d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
e. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
f. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu ,
g. Rozstrzyganie w sprawach majątkowych , ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia ,
i. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia ,
j. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków lub jego władze ,
k. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ,
l. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku ,
m. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Par. 34 Zarząd jest powołany do kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

Par. 35 Zarząd składa się z Prezesa , zastępcy , sekretarza , skarbnika i członka.
Par. 36 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Par. 37 Do kompetencji Zarządu należy :
a. Realizacja celów Stowarzyszenia ,
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. Sprawowanie zarządu nad majątkiem ,
d. Podejmowanie uchwał o nabywaniu , zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia ,
e. Sporządzanie planów działania i budżetu,
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków ,
h. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i. Przyjmowanie i skreślanie członków, obowiązuje tryb uchwały i postępowania dyscyplinarnego, na wniosek,
j. Powoływanie sekcji lub innych jednostek organizacyjnych ,
k. Ustalanie zasad opłacania składek członkowskich i innych opłat i świadczeń,
Par. 38 Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia . Kontroli dokonuje wg planu oraz doraźnie w sprawach, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku .
Par. 39 Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2 członków. Przewodniczący jest wybierany z pośród wybranych osób na Walnym Zgromadzeniu Członków
Par. 40 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ,
b. Składanie wniosków po kontrolnych ,
c. Złożenia wniosku do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ,
d. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzaniu Członków,
e. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.
Par. 41 Kompetencje Sąd Koleżeńskiego przyjmuje Zarząd w formie postępowania i Walne Zgromadzenie w formie decyzji.Zakres postępowania obejmuje :
a. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu ,
b. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami i władzami,
Par. 42 Kary dyscyplinarne .
a. Upomnienie
b. Nagana
c. Zawieszenie w prawach członka
d. Wykluczenie ze Stowarzyszenia
Par. 43 W przypadku gdy w czasie trwania kadencji skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu , uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu , który uległ pomniejszeniu . W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze.
Par. 44 Majątek Stowarzyszenia powstaje :
a. Ze składek członkowskich ,
b. Darowizn , spadków i zapisów,
c. Dochodów z własnej działalności statutowej ,
d. Dotacje i ofiarność publiczna/datki/
Par. 45 Wszelkie środki pieniężne , mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia .
Par. 46 Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Par. 47 Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd .
Par. 48 Do zawierania umów , udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważninych przez Zarząd jego członków .

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
Par. 49 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzanie Członków kwalifikowaną większością głosów - 2/3 , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków .
Par. 50 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zgromadzenia Członków , określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Par. 51 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie , zastosowanie maja przepisy Prawa o Stowarzyszeniach .

rsb logo mid

Konto stowarzyszenia

Reiffeisen Bank Polska S.A.

76 1750 0012 0000 0000 3648 9553

KRS:0000664302

REGON: 366592698

NIP:5170380004

Klub bilardowy "Trójkąt"

ul.Fredry 7

35-005 Rzeszów

woj.podkarpackie

696 095 189

kontakt@rsb.org.pl

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziesz na Naszym Fanpage'u